Dewis eich iaith
Cau

2023

Ebrill

Ymchwiliad Senedd Cymru i Gofrestru a Datgan Buddiannau

Mehefin

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar argymhellion yr Adolygiad Annibynnol o’r Fframwaith Safonau Moesegol (adroddiad Richard Penn)

Awst

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ‘Rheoleiddio gwasanaethau preswyl ysgolion arbennig gyda chanllawiau ategol sy’n ymwneud â meysydd eraill o wasanaethau gofal cymdeithasol rheoleiddiedig’

Ionawr

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ‘Dyletswydd Ansawdd’

2022

Rhagfyr

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ‘Dyletswydd Gonestrwydd’

Tachwedd

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar newidiadau arfaethedig i’r ddeddfwriaeth ar ofal cymdeithasol a gofal iechyd parhaus y GIG

Gorffennaf

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ‘Canllawiau i brif gynghorau’

Ymgynghoriad Cydbwyllgor ar Hawliau Dynol Senedd y DU ‘Ombwdsmon Hawliau Dynol’

Mehefin

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: ‘Mesurau digartrefedd dros dro ar ôl y pandemig’

Ymgynghoriad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ‘Cynllun Llywodraeth Cymru i drawsnewid a moderneiddio gofal a gynlluniwyd a lleihau rhestrau aros’

Mai

Ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021: canllawiau statudol ar safonau ymddygiad

Mawrth

Ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021: canllawiau statudol Cynghorau Cymuned a Thref

Chwefror

Ymgynghoriad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ‘Gweithdrefn ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn Aelodau o’r Senedd’

Ionawr

Ymgynghoriad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar ‘Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru sy’n aros am ddiagnosis neu driniaeth’

Ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ‘Rhyddhau cleifion o ysbytai ac effaith hynny ar y llif cleifion drwy ysbytai’

2021

Rhagfyr

Ymgynghoriad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus – Craffu ar Weinyddiaeth Gyhoeddus

Ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) (Cymru) 2022

Hydref

Ymgynghoriad y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar yr Alwad am Dystiolaeth – Datrys Anghydfodau yng Nghymru a Lloegr

Canllawiau Statudol Drafft Sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforedig

Medi

Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforaethol Cyffredinol

Blaenoriaethau’r Senedd i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Gorffennaf

Arthritis a chyflyrau cyhyrysgerbydol hirdymor

Mehefin

Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol

Mai

Cod Ymarfer Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 2) 

Ebrill

Gwella trefniadau gofal cymdeithasol a gwaith partneriaeth

Papur Gwyn: Adeiladau mwy diogel yng Nghymru

Mawrth

Strategaeth Cymru O Blaid Pobl Hŷn

Tribiwnlysoedd datganoledig yng Nghymru

Cynllun Hawliau Plant Drafft 2021 Llywodraeth Cymru

Chwefror

Canllawiau Statudol Drafft ar Berfformiad a Llywodraethiant Prif Gynghorau

Llawlyfr Cyfrifon Refeniw Tai Llywodraeth Cymru

Ionawr

Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Gofalwyr yng Nghymru

Cynllun Bwrdd 2021/22 y Cyngor Iechyd Cymuned

Cod Ymddygiad ar gyfer aelodau’r Senedd

Cyd-bwyllgorau Corfforedig

Cynlluniau Datblygu Strategol

2020

Rhagfyr

Cod Ymarfer ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil drafft

Tachwedd

Awdurdod Iechyd Arbennig i Gymru yn y maes Digidol

Hydref

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Ymgynghoriad ar y Rheoliadau Mabwysiadu a Maethu (Cwynion Penodedig) (Diwygiadau a Dirymiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 arfaethedig

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Effaith Covid-19, a’r modd y mae’n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Effaith Covid-19 ar faterion sy’n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Mehefin

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar Brosesau rhyddhau o’r ysbyty

Chwefror

Sylwadau ar argymhellion y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru i Dîm Trawsnewid a Datganoli Cyfiawnder Llywodraeth Cymru

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ymgynghoriad y Pwyllgor Cyllid ar y Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) draft

Ionawr

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ‘Deddf Cydraddoldeb 2010: Cychwyn y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol’

2019

Rhagfyr

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ymholiad gan y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar ddarparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i egwyddorion cyffredinol y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Tachwedd

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ‘Cymru Fwy Cyfartal: Atgyfnerthu Partneriaeth Gymdeithasol’

Hydref

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ymgynghoriad Llywodraeth Jersey ar fodel arfaethedig ar gyfer Jersey Public Services Ombudsman (JPSO)

Medi

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ymchwiliad byr y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar hawliau plant yng Nghymru

Awst

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i’r ymgynghoriad ar y Fframwaith cenedlaethol drafft ar gyfer gofal iechyd parhaus y GIG

Gorffennaf

Ymateb i’r Ymgynghoriad ar y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Mehefin

Ymateb i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Egwyddorion Amgylcheddol