Dewis eich iaith
Cau

Ein gweledigaeth

I gael effaith gadarnhaol ar bobl a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Ein huchelgais

  • Mae pobl Cymru yn teimlo bod gwasanaethau cyhoeddus yn eu trin yn deg ac yn ymateb pan aiff pethau o chwith.
  • Mae gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn gwrando ar unigolion ac yn defnyddio eu cwynion i ddysgu a gwella
  • Mae ymddiriedaeth yn llywodraeth leol Cymru i gyflawni’r safonau uchaf o ymddygiad.
  • Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn parhau i fod yn llais dylanwadol ac uchel ei barch o ran gwella gwasanaethau cyhoeddus.

Ein Hegwyddorion

Rydym

  • yn annibynnol
  •  yn ddiduedd
  • yn deg
  • yn agored i bawb sydd ein hangen.

Ein Nodau Strategol

Nod Strategol 1: Cyflawni cyfiawnder sy’n cael effaith gadarnhaol ar bobl a gwasanaethau cyhoeddus

Rydym yn cyflawni gwasanaeth effeithlon, empathig a chymesur sy’n cefnogi cyfiawnder ac sy’n gwella gwasanaethau cyhoeddus.

Nod Strategol 2: Cynyddu hygyrchedd a chynhwysiant

Mae pobl ledled Cymru yn ymwybodol o’n swyddfa, yn deall sut y gallwn eu helpu ac mae ein gwasanaeth yn berthnasol ac yn hygyrch.

Nod Strategol 3: Cynyddu effaith ein gwaith gwella rhagweithiol

Rydym yn cyfrannu at welliant mewn gwasanaethau cyhoeddus, trwy waith safonau cwynion, dysgu ehangach o gwynion ac ymchwiliadau ar ein liwt ein hunain a chefnogi safonau uchel o ymddygiad ymhlith cynghorwyr.

Nod Strategol 4: Sicrhau ein bod yn sefydliad iach, effeithlon ac atebol

Rydym yn cynnal ac yn gwella defnydd effeithlon ac effeithiol o’n hadnoddau ariannol, staff, a TG, ac yn sicrhau llywodraethu, atebolrwydd a thryloywder da.