Dewis eich iaith
Cau

Mae Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019 yn rhestru’r mathau o sefydliadau y gall pobl gwyno i ni amdanynt. Mae’r rhestr isod yn seiliedig ar Atodlen 3 o’r Ddeddf. Gall y rhestr newid dros amser. Er enghraifft, efallai y caiff sefydliadau newydd eu creu, caiff eraill eu diddymu, a gall ailstrwythuro gwasanaethau sector cyhoeddus achosi newidiadau mewn enwau a swyddogaethau. Byddwn yn adolygu’r rhestr hon bob blwyddyn i sicrhau ei bod yn gyfredol.

Os ydych yn ansicr a allwch gwyno i ni am sefydliad, cysylltwch â ni.

Mae’r sefydliadau y gallwn eu hystyried ar hyn o bryd yn cynnwys:

Llywodraeth Cymru

 • Llywodraeth Cymru – gan gynnwys sefydliadau sydd wedi’u dynodi’n swyddogaethau statudol gan Weinidogion Cymru
 • Comisiwn y Senedd – y corff corfforaethol sy’n gwasanaethu’r Senedd (mewn perthynas â chwynion gweinyddol)

Llywodraeth leol, tân a’r heddlu

 • Cynghorau lleol yng Nghymru
 • Awdurdodau tân ac achub yng Nghymru (hefyd mewn perthynas â chwynion am benderfyniadau gweithredol gan adrannau tân)
 • Comisiynwyr heddlu a throseddu ar gyfer ardal heddlu yng Nghymru (mewn perthynas ag ymdrin â chwynion yn unig – ni allwn ystyried cwynion am yr heddlu eu hunain)
 • Cyd-fyrddau sy’n cynnwys yr holl awdurdodau lleol yng Nghymru
 • Paneli Cynllunio Strategol

Iechyd a gofal cymdeithasol

 • Byrddau Iechyd yng Nghymru
 • Ymddiriedolaethau GIG Cymru (er enghraifft, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru)
 • LLAIS Cymru
 • Darparwyr gofal annibynnol yng Nghymru (mae hyn yn cynnwys cartrefi gofal ond gall hefyd gynnwys sefydliadau eraill sy’n darparu gwasanaethau o dan gytundeb â’r GIG – er enghraifft, rhai fferyllfeydd sy’n dosbarthu presgripsiynau’r GIG)
 • Darparwyr gwasanaethau iechyd teulu yng Nghymru (mae hyn yn cynnwys meddygon teulu, optegwyr a deintyddion)
 • Darparwyr gofal lliniarol yn y cartref ac annibynnol
 • Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSSC) – y corff sy’n gyfrifol am gynllunio ac ariannu gofal a thriniaethau arbenigol
 • Gofal Cymdeithasol Cymru
 • Arolygiaeth Iechyd Cymru – yr arolygiaeth annibynnol a rheoleiddiwr gofal iechyd yng Nghymru (mewn perthynas â chwynion gweinyddol)
 • Arolygiaeth Gofal Cymru – rheoleiddiwr annibynnol gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru (mewn perthynas â chwynion gweinyddol)

Amgylchedd

 • Y Pwyllgor Newid Hinsawdd
 • Awdurdodau Parciau Cenedlaethol ar gyfer Parc Cenedlaethol yng Nghymru
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol
 • Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PEDW) – yn flaenorol, swyddogaethau Arolygiaeth Gynllunio Cymru

Tai

Addysg a hyfforddiant

Celfyddydau a hamdden

 • Cyngor Celfyddydau Cymru
 • Chwaraeon Cymru
 • Trafnidiaeth Cymru (cwynion gweinyddol yn unig – ni allwn ystyried materion gweithredol trenau)

Trethiant

 • Awdurdod Cyllid Cymru – y corff sy’n delio â dwy dreth sydd wedi’u datganoli i Gymru ar werthu tir a safleoedd tirlenwi (cwynion gweinyddol yn unig – ni allwn ddylanwadu ar swm y dreth a godir)
 • Tribiwnlys Prisio Cymru – y corff sy’n delio ag apeliadau am y dreth gyngor ac ardrethi (cwynion gweinyddol yn unig – ni allwn ddylanwadu ar swm y dreth/ardrethi a godir)

Eraill

 • Pwyllgor Cynghori Cymru ar Reoliadau Adeiladu – y corff sy’n cynghori ar wneud neu atgyweirio rheoliadau adeiladu
 • Comisiynydd y Gymraeg
 • Awdurdodau harbwr yng Nghymru
 • Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru – y corff sy’n adolygu’r trefniadau ar gyfer etholiadau Cynghorau Sir