Dewis eich iaith
Cau

1. Byddwn ni’n sicrhau bod ein gwasanaeth ar gael i bawb.

Mae hyn yn golygu y byddwn ni’n gwneud y canlynol:

 •  Peidio â chodi ffi am ein gwasanaeth
 • Canolbwyntio ar y cwsmer
 • Deall eich anghenion
 •  Eich arwain chi drwy’r broses gwyno
 •  Eich cyfeirio at sefydliad arall a all eich helpu, os yw’n briodol

2. Byddwn ni’n cyfathrebu’n effeithiol â chi.

Mae hyn yn golygu y byddwn ni’n gwneud y canlynol:

 •  Eich trin â chwrteisi, parch ac urddas
 •  Cyfathrebu â chi yn y ffordd a fyddai orau gennych os yw’n bosibl
 • Egluro beth yw ein rôl ni
 •  Dweud wrthych beth allwn ei wneud a beth na allwn ei wneud
 • Egluro ein proses ar gyfer trin cwynion
 •  Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am sefyllfa eich cwyn ac amserlenni
 •  Sicrhau eich bod yn cael manylion cyswllt yr aelod o staff sy’n delio â’ch cwyn
 • Darparu gwybodaeth gywir mewn iaith syml a chlir

3. Byddwn ni’n sicrhau y byddwch yn cael gwasanaeth proffesiynol gennym.

Mae hyn yn golygu y byddwn ni’n gwneud y canlynol:

 •  Sicrhau fod staff yn meddu ar yr wybodaeth, yr hyfforddiant a’r sgiliau perthnasol i benderfynu ar gwynion, neu’n gallu troi at gyngor proffesiynol addas.
 • Delio â chwynion yn brydlon
 • Darparu ffyrdd o gywiro unrhyw nam a welwn
 •  Hyrwyddo dysgu a gwelliannau ar lefel ehangach
 •  Cadw cofnodion cywir a chadw data’n ddiogel
 •  Rhannu gwybodaeth yn briodol pan fo angen
 •  Dilyn ein prosesau ar gyfer ystyried cwynion sy’n cael eu gwneud amdanom ni, yn ogystal â chydnabod ac ymddiheuro am unrhyw gamgymeriadau a wnaed gennym
 •  Ceisio defnyddio adborth i wella ein gwasanaeth

4. Byddwn ni’n deg wrth ddelio â chi.

Mae hyn yn golygu y byddwn ni’n gwneud y canlynol:

 • Cydweithio â chi heb unrhyw wahaniaethu na rhagfarn
 • Gwneud penderfyniadau ar sail y dystiolaeth berthnasol
 • Egluro’r rhesymau dros ein penderfyniadau
 • Egluro sut i herio ein penderfyniadau
 • Egluro sut byddwn ni’n delio ag ymddygiad annerbyniol

5. Byddwn ni’n gweithredu mewn modd tryloyw.

Mae hyn yn golygu y byddwn ni’n gwneud y canlynol:

 •  Cyhoeddi manylion ein huwch aelodau staff a’r rheolau rydym yn eu dilyn
 •  Sefydlu gweithdrefnau i ddelio ag unrhyw wrthdaro buddiannau o ran trin cwynion
 •  Bod yn agored gyda chi am yr ymchwiliad
 •  Cyhoeddi’r gwersi a ddysgwyd o ganlyniad cwynion
 •  Darparu gwybodaeth am y ffordd rydym yn trin cwynion sy’n cael eu gwneud amdanom ni
 • Egluro i chi beth allwn ei wneud os na fydd y corff yn gweithredu ein hargymhellion

Yn y daflen ffeithiau hon, rydym yn esbonio sut byddwn yn cyfathrebu â chi yn unol â’n Safonau Gwasanaeth.