Dewis eich iaith
Cau

Mae’r dudalen hon yn esbonio sut y gallwch ofyn am wybodaeth am ein gwaith. Mae ffordd wahanol o wneud cais os ydych chi eisiau gwybodaeth y gallwn ei chadw amdanoch.

 

Gwybodaeth am ein gwaith

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (FOI) a’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 (EIR) yn rhoi’r hawl i chi wneud cais am unrhyw wybodaeth ysgrifenedig neu gofnodedig sydd gennym.

 

Yr hyn rydym yn ei gyhoeddi

Cyn i chi wneud cais FOI neu EIR dylech wirio pa wybodaeth rydym wedi’i chyhoeddi ar ein gwefan. Gweler ein Canllaw i Wybodaeth i gael gwybod am wybodaeth rydym yn ei chyhoeddi fel mater o drefn. Lawrlwythwch ein hadroddiadau Data Agored i gael gwybodaeth ystadegol am y cwynion a gawn.

 

Costau

Gallwch lawrlwytho gwybodaeth o’n gwefan yn rhad ac am ddim. Bydd angen i chi osod Adobe Acrobat Reader i agor dogfennau PDF.

Os ydych am i ni argraffu’r wybodaeth ar eich rhan yn hytrach na’u lawrlwytho eich hun o’n gwefan, efallai y byddwn yn codi tâl am hyn. Bydd y tâl yn dibynnu ar faint y byddwch yn gofyn i ni ei argraffu. Byddwn yn codi £2.50 y ddogfen am 5 dogfen neu fwy. Bydd angen i chi dalu’r tâl llawn cyn i ni anfon y wybodaeth atoch.

 

Sut i wneud cais

Os na allwch ddod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano ar ein gwefan, gallwch ysgrifennu atom a gofyn am y wybodaeth sydd gennym. Gallwch e-bostio eich cais at cais.gwybodaeth@ombwdsmon.cymru

Gallwch hefyd ysgrifennu atom:

Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
Pen-y-bont ar Ogwr
CF35 5LJ

Sicrhewch eich bod yn cynnwys cyfeiriad e-bost neu bost fel y gallwn ymateb i’ch cais.

Cyn i chi anfon eich cais, efallai y byddwch am ddarllen cyngor Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) ynghylch sut i ofyn am wybodaeth gan awdurdod cyhoeddus. Ewch i wefan yr ICO.

 

Ar ôl i chi wneud eich cais

Byddwn yn anfon cadarnhad i chi ein bod wedi derbyn eich cais. Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnom o ran eich cais, byddwn yn rhoi gwybod i chi.

Byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi o fewn 20 diwrnod gwaith os oes gennym y wybodaeth a byddwn yn:

  • rhoi’r wybodaeth i chi, os y gallwn.
  • dweud wrthych ble gallwch ddod o hyd iddi ar ein gwefan.
  • dweud wrthych chi os nad oes gennym y wybodaeth.
  • Esbonio pam na allwn roi y wybodaeth i chi.

Os byddwn yn rhoi’r wybodaeth rydych wedi gofyn amdani i chi, mae’n golygu ein bod yn hapus i rannu’r wybodaeth hon ag unrhyw un a allai ofyn am ei gweld.

 

Pan na allwn roi y gwybodaeth i chi

Rydym wedi ymrwymo i weithio mewn ffordd sy’n agored a thryloyw, a hoffwn rannu gwybodaeth lle gallwn. Fodd bynnag, mae’n rhaid i ni gydbwyso hyn â’n dyletswydd i ddiogelu’r wybodaeth bersonol a chyfrinachol sydd gennym. Ni fyddwn yn rhoi gwybodaeth os ydym yn meddwl y byddai’n achosi niwed i rywun neu’n rhwystro ein gallu i gyflawni ein swyddogaethau.

Ni allwn ychwaith roi gwybodaeth o gofnodion cwynion unigol i’r cyhoedd oni bai bod y cyfreithiau yr ydym yn gweithio iddynt yn caniatáu i ni wneud hynny. Rydym yn ystyried cwynion o dan Ddeddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019 a Deddf Llywodraeth Leol 2000. Cawn ein hatal rhag rhannu gwybodaeth o gwynion oni bai am reswm sydd wedi’i nodi yn un o’r Deddfau.

Gallwn hefyd wrthod cais pe byddai’n costio gormod o amser i ni gasglu’r wybodaeth. Mae’r gyfraith yn gosod terfyn cost o £450 ar gyfer ystyried ceisiadau am wybodaeth, sy’n seiliedig ar gyfradd safonol o £25 yr awr. Os ydym yn amcangyfrif y bydd yn cymryd mwy na 18 awr i gasglu’r wybodaeth, efallai y byddwn yn dewis gwrthod y cais.

 

Os ydych yn anhapus gyda’n hymateb

Os nad ydych yn hapus gyda’r ffordd yr ydym wedi delio â’ch cais gallwch ofyn am adolygiad. Ein Prif Gynghorwr Cyfreithiol sydd fel arfer yn cynnal adolygiadau o geisiadau am wybodaeth. Byddant yn ymateb o fewn 20 diwrnod gwaith o’r dyddiad y byddwch yn gofyn am adolygiad mewnol. Efallai y bydd angen i ni ymestyn hyn i 40 diwrnod gwaith weithiau.

Gallwch e-bostio eich cais am adolygiad mewnol i cais.gwybodaeth@ombwdsmon.cymru.

Gallwch hefyd ysgrifennu at:

Prif Gynghorwr Cyfreithiol
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
Pen-y-bont ar Ogwr
CF35 5LJ

Os ydych chi’n parhau i fod yn anhapus a’n hymateb, gallwch gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

 

Casglu a defnyddio eich gwybodaeth

Dim ond i brosesu’ch cais am wybodaeth y bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio. Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd i ddarganfod pam a sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol.