Dewis eich iaith
Cau

Cod Ymddygiad Enghreifftiol

Ein rôl a phroses

Cliciwch yma am wybodaeth am: Yr hyn a wnawn pan gawn gŵyn am ymddygiad aelod etholedig

Darllenwch y wybodaeth yn ofalus. Bydd yn eich helpu i ddeall ein proses ar gyfer ymdrin â chwynion Cod Ymddygiad. Mae’n egluro yr hyn a wnawn os byddwn yn penderfynu ymchwilio i gŵyn am aelod etholedig, y rôl sy’n ofynnol gan yr aelod etholedig, a beth sy’n digwydd os credwn y gallai fod achos o dorri’r Cod Ymddygiad.

Gweler hefyd y fideo yma: Canllaw Cynghorwyr i rôl Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – Y Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau 

Canllawiau i aelodau etholedig  

Mae Un Llais Cymru hefyd wedi cyhoeddi’r canllawiau canlynol i gynorthwyo Cynghorau Tref a Chymuned gyda’r broses datrysiadau lleol:

Canllawiau ar ddefnydd y cyfryngau cymdeithasol

Gellir canfod canllawiau ar y Cod Ymddygiad a defnydd y cyfryngau cymdeithasol yma:

Mae Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru hefyd wedi cyhoeddi canllawiau perthnasol sydd i’w gweld yma:

Taflenni ffeithiau i aelodau etholedig  

Mae’r taflenni ffeithiau hyn yn rhoi gwybodaeth gyffredinol i aelodau etholedig:

Cwynion Cod Ymddygiad yr ymchwiliom iddynt yn y gorffennol

I weld crynodebau o adroddiadau Cod Ymddygiad blaenorol a gyhoeddwyd o dan adran 69(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000, gweler ein:

Eisiau cwyno am gynghorydd arall?

Darllenwch ein hadran Sut I Gwyno.