Dewis eich iaith
Cau

Taflenni Ffeithiau

Rydym wedi creu’r Taflenni Ffeithiau isod sy’n ymwneud â phynciau penodol y ceir cwynion amdanynt. Bwriad y Taflenni Ffeithiau yw helpu’r cyhoedd i ddeall beth rydym ni’n gallu ymchwilio iddo a beth nad ydym ni’n gallu ymchwilio iddo.

Cwynion am COVID-19 Nosocomiaidd – Cwestiynau Cyffredin
Gweld
Cyfathrebu am eich cwyn
Gweld
Cwynion am Gomisiynwyr Heddlu a Throsedd a Phaneli Heddlu a Throsedd yng Nghymru
Gweld
Proses Adolygu Penderfyniad
Gweld
Oedi wrth Ddarparu Ambiwlansys
Gweld
Adroddiad a Chyfrifion Blynyddol 2020/21
Gweld
Iawndal Ariannol
Gweld
Argymhellion a Chydymffurfiaeth ar gyfer Defnyddwyr Gwasanaeth
Gweld
Cwynion am ddarparwyr gofal annibynnol
Gweld
Gwybodaeth ar gyfer darparwyr gofal annibynnol
Gweld
Cwyno i ni dros y ffôn
Gweld
Ar ei Liwt ei Hun - Ymchwiliadau Ehangach - Ar gyfer Aelodau'r Cyhoedd
Gweld
Cod Ymddygiad – Pwerau Interim
Gweld
Ymchwiliad ar ein Liwt ein Hunain - Cwestiynau Cyffredin
Gweld
Sut i gyrchu negeseuon e-bost gan ein swyddfa
Gweld
Ar ei Liwt ei Hun - Ymchwiliadau Estynedig - Ar gyfer Aelodau'r Cyhoedd - Hawdd ei Ddarllen
Gweld
Beth sy’n digwydd os gallwch chi gymryd camau cyfreithiol yn erbyn y corff cyhoeddus rydych chi’n cwyno amdanynt
Gweld
Ar ein Liwt ein Hunain – Ymchwiliadau Estynedig - Ar gyfer Aelodau'r Cyhoedd
Gweld
Ar ein Liwt ein Hunain - Ymchwiliadau Estynedig - Ar gyfer cyrff dan awdurdodaeth
Gweld
Ar ein Liwt ein Hunain - Ymchwiliadau Ehangach - Ar gyfer cyrff dan awdurdodaeth
Gweld
Cwynion yn erbyn Cyrff Cyhoeddus - Ein dull (Hawdd ei ddeall)
Gweld
Cod Ymddygiad - Beth rydym ni’n ei wneud ar ôl cael eich cwyn (Hawdd ei Ddarllen)
Gweld
Atebolrwydd yr Ombwdsmon
Gweld
Yr hyn a wnawn pan dderbyniwn eich cwyn am ddarparwr gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru
Gweld
Cwynion yn erbyn Cynghorau Cymuned a Thref - Gwybodaeth gyffredinol
Gweld
Deddf Hawliau Dynol
Gweld
Rhwymedïau
Gweld
Cod Ymddygiad – Asesu Budd y Cyhoedd
Gweld
Y Cod Ymddygiad - gwybodaeth gyffredinol
Gweld
Cod Ymddygiad - Gwybodaeth i Aelodau
Gweld
Cod Ymddygiad - Gwybodaeth i Dystion
Gweld
Cod Ymddygiad - Aelodau sy'n cael eu Cyfweld
Gweld
Yr hyn a wnawn pan dderbyniwn eich cwyn am ymddygiad cynghorydd lleol
Gweld
Addysg - Derbyn i Ysgolion ac Apeliadau
Gweld
Addysg - Cwynion am Ysgolion - Gwybodaeth gyffredinol
Gweld
Addysg - Apeliadau gwahardd Plant o'r Ysgol
Gweld
Addysg - Anghenion Addysgol Arbennig
Gweld
Addysg - Cyllid Myfyrwyr
Gweld
Iechyd - Gofal Parhaus
Gweld
Iechyd - Deintyddion, Optegwyr a Fferyllwyr
Gweld
Iechyd - Meddygon Teulu
Gweld
Iechyd - Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru
Gweld
Iechyd - Cwynion yn erbyn GIG - Gwybodaeth gyffredinol
Gweld
Iechyd - Gofal Iechyd a ddarperir y tu allan i’r GIG
Gweld
Tai a'ch cartref - Treth Cyngor
Gweld
Tai a'ch cartref - Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl
Gweld
Tai a'ch cartref - Digartrefedd
Gweld
Tai a'ch cartref - Dyraniad Tai
Gweld
Tai a'ch cartref - Gostyngiadau'r Dreth Gyngor a Budd-dal Tai
Gweld
Tai a'ch cartref - Trwsio Tai
Gweld
Tai a'ch cartref - Niwsans Sŵn
Gweld
Parcio - Cynllun y bathodyn glas
Gweld
Parcio - Gorfodaeth Parcio Ceir
Gweld
Cynllunio - Rheoli Adeiladu
Gweld
Cynllunio - Cais Cynllunio
Gweld
Cynllunio - Gorfodaeth Gynllunio
Gweld
Cynllunio - Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PCAC)
Gweld
Gwasanaethau Cymdeithasol - CAFCASS
Gweld
Gwasanaethau Cymdeithasol - Arolygiaeth Gofal Cymru
Gweld
Gwasanaethau Cymdeithasol - Amddiffyn Plant
Gweld
Gwasanaethau Cymdeithasol - Gwybodaeth gyffredinol
Gweld
Gwasanaethau Cymdeithasol - Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed
Gweld
Amrywiol eraill - Ymddygiad Gwrthgymdeithasol
Gweld
Amrywiol eraill - Gorfodi
Gweld
Amrywiol eraill - Cyngor ac Eirioli
Gweld
Amrywiol eraill - Problemau personél a chyflogaeth
Gweld
Amrywiol eraill - Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Gweld
Amrywiol eraill - Cadw Cofnodion
Gweld
Taflen Ffeithiau Darparwr Gwasanaeth- Cwynion yn erbyn Meddygon Teulu - Ein dull
Gweld
Taflen Ffeithiau Darparwr Gwasanaeth - Cwynion yn erbyn Fferyllfeydd, Optegwyr neu Ddeintyddion y GIG - Ein dull
Gweld
Taflen Ffeithiau Darparwr Gwasanaeth - Argymhellion a Chydymffurfiaeth ar gyfer Darparwr Gwasanaeth
Gweld
Taflen Ffeithiau Darparwr Gwasanaeth - Cyfweliadau - Cael eich cyfweld gan yr Ombwdsmon (Cwynion am Fethiant Gwasanaeth)
Gweld