Dewis eich iaith
Cau

Materion rhestr glaf : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dyddiad yr Adroddiad

26/05/2023

Pwnc

Materion rhestr glaf

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203723

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cwynodd Mrs B, ar ran ei brawd Mr A, ynglŷn â’r oedi afresymol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (“y Bwrdd Iechyd”) cyn trin Mr A am ganser y colon a’r rhefr. Dywedodd Mrs B bod y Bwrdd Iechyd wedi methu hysbysu Mr A bod ei lawdriniaeth a gynlluniwyd wedi’i chanslo ac ni wnaethant ail-drefnu’r llawdriniaeth nes iddynt gael eu hysgogi i wneud hynny drwy alwadau ffôn a chwyn gan y teulu. Dywedodd Mrs B bod y Bwrdd Iechyd hefyd wedi methu cynnal llawdriniaeth Mr A o fewn amserlen briodol, gan achosi i’r clefyd ddatblygu a chanlyniad llai sicr.

Canfu’r Ombwdsmon bod y Bwrdd Iechyd wedi methu trefnu llawdriniaeth a’u bod ond wedi gwneud hynny 5 wythnos ar ôl anogaeth gan Mr A. Arweiniodd hyn at oedi y gellid bod wedi’i osgoi ac nid oedd hyn yn cyflawni’r canllawiau Llwybr Cenedlaethol ar gyfer canser y colon a’r rhefr. Fe achosodd hyn drafferth a gofid sylweddol i Mr A. Daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad nad oedd y gofal a dderbyniodd Mr A, yn nhermau ail-drefnu ei lawdriniaeth, wedi cyflawni safon briodol a chadarnhaodd yr agweddau hynny o’r gŵyn. Ni chadarnhaodd yr Ombwdsmon y gŵyn bod yr oedi wedi achosi prognosis llai sicr gan fod tystiolaeth o hyn yn aneglur.

Argymhellodd yr Ombwdsmon y dylai’r Bwrdd Iechyd ymddiheuro i Mr A ac i Mrs B am y methiannau a nodwyd wrth drefnu’r llawdriniaeth a’r oedi a achoswyd. Argymhellodd hefyd y dylai’r Bwrdd Iechyd gwblhau archwiliad o broses a rheolaethau presennol trefnu llawdriniaethau’r colon a’r rhefr.
Os na chanfyddir ei bod yn gadarn, dylid rhoi cynllun ar waith i gau unrhyw fylchau a nodwyd. Cytunodd y Bwrdd Iechyd i roi’r argymhellion hyn ar waith.

Yn ôl