Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

08/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204892

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Ms X am y gofal a’r driniaeth a gafodd ei mab ifanc gan y Practis. Dywedodd fod y Practis wedi methu archwilio a thrin ei mab yn gywir yng nghyswllt ei broblemau anadlu/trwynol difrifol a oedd yn effeithio ar sut roedd yn bwyta ac yn cysgu. Cwynodd Ms X hefyd fod y Practis wedi methu rhoi diagnosis a thrin ei mab yn gywir yng nghyswllt yr haint ar ei lygaid.
Canfu’r ymchwiliad fod y Practis wedi cynnal ymchwiliadau priodol i’r symptomau a ddisgrifiwyd ac wedi gwneud atgyfeiriad priodol i adran Clust, Trwyn a Gwddf y Bwrdd Iechyd (“y Clust, Trwyn a Gwddf”). (Roedd y Practis hefyd wedi gwneud penderfyniad rhesymol bod y cyngor gan yr ENT yn ddigonol).

Canfu’r ymchwiliad fod yr asesiad a’r dulliau o reoli haint llygaid y plentyn yn rhesymol. Cymerwyd swab, cynhaliwyd archwiliad a chafodd meddyginiaeth ei phresgripsiynu. Er bod gwrthfiotigau wedi cael eu rhagnodi ychydig ddyddiau’n ddiweddarach, roedd yr Ombwdsmon yn fodlon nad oedd hyn yn gyfystyr â gofal a thriniaeth afresymol, yn enwedig gan ei bod yn ymddangos bod hyn wedi datrys y broblem.

Yn ôl